ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

รวมภาพกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแลระบบ


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ข้อมูลทั่วไปเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เป็นชุมชนที่น่าอยู่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ได้รับการยอมรับ
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการรวมทั้งการสงเคราะห์

๓. พัฒนาการบริการสาธารณสุข การกีฬา

๔. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม เสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

๘. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 12:36 น.